we staan voor u klaar
030 23 45 250
schrijf je in voor de nazorgnieuwsbrief
 nieuwsbrief

Begrippenlijst

Voorlopige Teruggaaf

De voorlopige teruggaaf is een maandelijks bedrag dat u van de fiscus teruggestort krijgt na een schriftelijke aanvraag. De aanvraag kan gebaseerd zijn op alimentatie die u moet betalen waar u alvast de teveel betaalde belasting van terug wilt ontvangen of de hypotheekrenteaftrek die alvast in het lopende jaar wilt ontvangen.

Verzoekschrift

Het verzoekschrift is de aanvraag van het scheiden door een van de partners bij de rechtbank.

Verknochte Goederen

Verknochte goederen zijn bezittingen en schulden die op bijzondere wijze aan een persoon zijn verbonden. Deze goederen en schulden vallen buiten de huwelijkse gemeenschap bij scheiding. De Hoge Raad heeft strenge eisen gesteld aan de voorwaarden voor verknochte goederen, zodat iemand zich niet zondermeer kan beroepen op verknochtheid bij een scheiding. Een ontslagvergoeding valt bijvoorbeeld niet onder verknochte goederen; een invaliditeitsuitkering wel.

Verklaring beëindiging geregistreerd partnerschap

Deze verklaring tekenen partners, wanneer zij het erover eens zijn dat de relatie duurzaam is ontwricht. Dit doen zijn in het bijzijn van een advocaat of notaris. Bij de beëindiging van een geregistreerd partnerschap hoeft een rechter niet te beslissen.

Verblijvingsbeding

Een verblijvingsbeding in een samenlevingscontract regelt dat gezamenlijke bezittingen bij overlijden automatisch eigendom van de partner worden.

Uitsluitingsclausule

Uitsluitingclausule bij een schenking of ontvangen nalatenschap zorgt ervoor dat een bepaald bezit niet in de gemeenschap van goederen valt. Wanneer partners scheiden wordt het bezit weer eigendom van degene voor wie de uitsluitingclausule was opgesteld. Deze uitsluitingsclausule is bijvoorbeeld in het testament van 1 van de ouders van 1 van beide partners opgenomen

Trema normen

Dit zijn bedragen die de rechters in Nederland gebruiken om de hoogte van de alimentatie te bepalen bij een scheiding. Deze normen komen uit het juridisch vakblad Trema en ontlenen daaraan de naam. Deze normen worden ieder jaar aangepast aan de actuele situatie. De rechter kan in individuele gevallen afwijken van deze normen, omdat ze niet in de wet zijn vastgelegd.

Scheidingsproces

Een scheidingsproces is op te delen in een menselijk, juridisch en zakelijk proces. Het menselijk scheidingsproces tekent zich af in de emotionele scheiding tussen partners, een juridisch scheidingsproces voltrekt zich via de rechter en in het volgen van de juiste procedures. Het zakelijk scheidingsproces behelst de onderhandelingen over de gezamenlijke eigendommen en de verdeling van de inkomsten wanneer twee mensen van elkaar scheiden.

Scheiden? hoe zit het met de partneralimentatie?

Partneralimentatie betalen (ex)partners die scheiden uit een huwelijk of geregistreerd partnerschap. De partner die het laagste inkomen heeft, wordt door de andere partner gecompenseerd. Uitgangspunt is hier dat het levenspeil van de (ex)partners hetzelfde moet blijven als dat het voor de scheiding was.

Samenlevingscontract

Het is afhankelijk van de inhoud van het samenlevingscontract of u een bemiddelaar nodig heeft om dit contract te beëindigen. Sommige contracten kunnen per aangetekende brief aan de andere contractant worden beëindigd. Heeft u echter gedurende de periode dat u samenwoonde toch gezamenlijke bezittingen opgebouwd, dan is het verstandig dit in goed overleg te verdelen.

Pensioenverevening

Wanneer er sprake is van een algehele gemeenschap van goederen worden ook de pensioenaanspraken onder de (ex)partners verdeeld. Zowel het ouderdomspensioen als het nabestaandenpensioen vallen onder deze regeling.

Overwaarde van het huis

De overdrachtsbelasting is de belasting die u betaalt als u eigenaar wordt van een onroerend goed. Deze belasting is een percentage van de aankoopsom van het onroerend goed.

Overdrachtsbelasting

De overdrachtsbelasting is de belasting die u betaalt als u eigenaar wordt van een onroerend goed. Deze belasting is een percentage van de aankoopsom van het onroerend goed.

Ouderschapsplan

Het ouderschapsplan is sinds november 2008 een verplicht onderdeel van het echtscheidingsconvenant. In dit document zijn alle afspraken omtrent de verdere opvoeding van de kinderen opgenomen.

Ouderdomspensioen

Het ouderdomspensioen wordt normaal gesproken vanaf het 65ste levensjaar uitgekeerd. Iemand bouwt pensioen op gedurende de jaren dat hij voor een werkgever werkt.

Onderhoudsplicht

Partners in een huwelijk of geregistreerd partnerschap hebben een onderhoudsplicht ten opzichte van elkaar en hun kinderen. Deze onderhoudsplicht blijft bestaan ook nadat ze scheiden bestaan. De onderhoudsplicht eindigt wanneer een (ex)partner opnieuw gaat samenwonen of volledig in het eigen onderhoud kan voorzien. De onderhoudsplicht ten opzichte van de kinderen eindigt, wanneer de kinderen 21 jaar oud worden.

Omgangsregeling

Regeling waarin door de rechter wordt vastgelegd hoe vaak de niet-verzorgende ouder zijn kinderen mag zien nadat de ouder zijn gescheiden.

Nabestaandenpensioen

Wanneer er sprake is van een huwelijk of geregistreerd partnerschap heeft een partner veelal recht op een nabestaandenpensioen op het moment dat de ander komt te overlijden. Standaard gaat het hier om 70% van het ouderdomspensioen.

Kinderalimentatie

Kinderalimentatie is een bedrag dat een (ex)partner maandelijks betaalt voor het onderhoud van de kinderen. Het doel van deze alimentatie is om de levensstandaard van de kinderen op hetzelfde niveau te houden als voor de scheiding. Kinderen moeten nadat hun ouders scheiden ook gewoon naar de wekelijkse vioolles kunnen blijven gaan.

Huwelijkse Voorwaarden

Wanneer u getrouwd bent onder huwelijkse voorwaarden is er voorafgaand aan het huwelijk vastgelegd, wat van wie is. Het is alleen vaak zo, dat partners tijdens een relatie toch gemeenschappelijke bezittingen opbouwen, zoals: verzekeringen, meubels, gezamenlijke rekeningen etc. Voor deze bezittingen moet daarom bij een scheiding een verdeling komen die voor iedereen bevredigend is. Het huwelijk onder voorwaarden wordt door de rechtbank ontbonden. Hiervoor is een convenant nodig, waarin alle relevante zaken zijn opgenomen.

huwelijk in gemeenschap van goederen

Als u in gemeenschap van goederen bent getrouwd, heeft u allebei recht op de helft van de bezittingen en tevens de plicht allebei de helft van de schulden over te nemen. In het echtscheidingsconvenant leggen we vast hoe de bezittingen en schulden worden verdeeld. De rechtbank moet in dit geval het huwelijk ontbinden en het convenant bekrachtigen. Heeft u kinderen, dan is het verstandig een ouderschapsplan te laten opstellen. Daarnaast krijgt u te maken met zaken als: verdeling van het pensioen, de fiscale afhandeling, wie blijft er in het oude huis en een alimentatieberekening.

Geregistreerd partnerschap onder partnerschapvoorwaarden

Ook bij een geregistreerd partnerschap kan men voorwaarden opstellen voorafgaand aan de verbintenis. Deze voorwaarden stellen vast, wat van wie is, maar ook hier geldt dat er in de loop van de tijd een gezamenlijke inboedel ontstaat en er gezamenlijke verzekeringen en bankrekeningen bestaan. Hiervoor moet bij het scheiden een verdeling komen. Deze ontbinding vindt niet plaats bij de rechtbank, maar bij de gemeente. U kunt voor de verdeling van de bezittingen, een ouderschapsplan en het overige papierwerk terecht bij een scheidingsbemiddelaar.

Geregistreerd partnerschap

Wanneer er sprake is van een geregistreerd partnerschap is er een gemeenschap van goederen. U heeft allebei recht op de helft van de bezittingen en de plicht de helft van de schulden over te nemen. Het geregistreerd partnerschap komt daarom op veel aspecten overeen met het huwelijk in gemeenschap van goederen. De ontbinding van een geregistreerd partnerschap is echter een stuk eenvoudiger. Een ‘convenant beëindiging geregistreerd partnerschap’ samen met een door notaris of advocaat getekende ‘verklaring beëindiging geregistreerd partnerschap’ is voldoende om het partnerschap te ontbinden.Dit kan echter niet wanneer er kinderen bij de scheiding betrokken zijn.

Flitsscheiding

Deze vorm van scheiden maakte gebruik van een maas in de wet. Door een huwelijk om te zetten in een geregistreerd partnerschap konden partners sneller scheiden. Deze mogelijkheid is nu de pas afgesneden door een wet die in 2008 door de Eerste Kamer is aangenomen.

Eigenwoningreserve

De eigenwoningreserve ontstaat bij de verkoop van de eigen woning. Als u voor de eerste keer uw huis verkoopt is de eigenwoningreserve gelijk aan de overwaarde bij de verkoop van de woning. De eigenwoningreserve heeft invloed op de rente die u mag aftrekken bij aanschaf van een nieuwe woning.

Echtscheidingsconvenant

Het convenant is een document waarin alle relevante afspraken met betrekking tot het scheiden zijn vastgelegd en dat ter begeleiding van het verzoekschrift bij de rechter wordt ingediend.

Draagkracht

Draagkracht is het vermogen om bepaalde financiele lasten te kunnen dragen. Deze draagkracht is van belang om bij scheiden de hoogte van de partner- en kinderalimenatie vast te stellen.

Dienstverleningsovereenkomst

Een overeenkomst waarin is vastgelegd onder welke voorwaarden bepaalde diensten aan een klant worden aangeboden.

Co-ouderschap na een scheiding

Co-ouderschap is een regeling, waarbij de zorg en de kosten voor de kinderen, zo veel mogelijk gelijk tussen de ouders wordt verdeeld wanneer zij van elkaar scheiden.

Alimentatie Berekening

Een alimentatieberekening wordt wanneer u gaat scheiden voor de partner- en kinderalimentatie berekend. Daarbij wordt de draagkracht van de alimentatiebetaler en een minimale achteruitgang in de levensstandaard als uitgangspunt genomen.

Akte van verdeling

Een akte van verdeling wordt over het algemeen opgesteld, wanneer bij scheiden de woning aan een van de echtelieden wordt toebedeeld. In deze akte staat wie de eigenaar van de woning is. Deze akte wordt geregistreerd bij het kadaster.

Wat is belangrijk om te weten?

Kosteloos kennismakingsgesprek aanvragen

Volg ons

© 2003 - De ScheidingsMakelaar

Website by: Curves n' Colors
Kosteloze kennismaking aanvragen