we staan voor u klaar
06-538 538 55
schrijf je in voor de nazorgnieuwsbrief
 nieuwsbrief

Categorie: Begrippenlijst

Voorlopige Teruggaaf

De voorlopige teruggaaf is een maandelijks bedrag dat u van de fiscus teruggestort krijgt na een schriftelijke aanvraag. De aanvraag kan gebaseerd zijn op alimentatie die u moet betalen waar u alvast de teveel betaalde belasting van terug wilt ontvangen of de hypotheekrenteaftrek die alvast in het lopende jaar wilt ontvangen.

Verknochte Goederen

Verknochte goederen zijn bezittingen en schulden die op bijzondere wijze aan een persoon zijn verbonden. Deze goederen en schulden vallen buiten de huwelijkse gemeenschap bij scheiding. De Hoge Raad heeft strenge eisen gesteld aan de voorwaarden voor verknochte goederen, zodat iemand zich niet zondermeer kan beroepen op verknochtheid bij een scheiding. Een ontslagvergoeding valt bijvoorbeeld niet onder verknochte goederen; een invaliditeitsuitkering wel.

Uitsluitingsclausule

Uitsluitingclausule bij een schenking of ontvangen nalatenschap zorgt ervoor dat een bepaald bezit niet in de gemeenschap van goederen valt. Wanneer partners scheiden wordt het bezit weer eigendom van degene voor wie de uitsluitingclausule was opgesteld. Deze uitsluitingsclausule is bijvoorbeeld in het testament van 1 van de ouders van 1 van beide partners opgenomen

Trema normen

Dit zijn bedragen die de rechters in Nederland gebruiken om de hoogte van de alimentatie te bepalen bij een scheiding. Deze normen komen uit het juridisch vakblad Trema en ontlenen daaraan de naam. Deze normen worden ieder jaar aangepast aan de actuele situatie. De rechter kan in individuele gevallen afwijken van deze normen, omdat ze niet in de wet zijn vastgelegd.

Scheidingsproces

Een scheidingsproces is op te delen in een menselijk, juridisch en zakelijk proces. Het menselijk scheidingsproces tekent zich af in de emotionele scheiding tussen partners, een juridisch scheidingsproces voltrekt zich via de rechter en in het volgen van de juiste procedures. Het zakelijk scheidingsproces behelst de onderhandelingen over de gezamenlijke eigendommen en de verdeling van de inkomsten wanneer twee mensen van elkaar scheiden.

Samenlevingscontract

Het is afhankelijk van de inhoud van het samenlevingscontract of u een bemiddelaar nodig heeft om dit contract te beëindigen. Sommige contracten kunnen per aangetekende brief aan de andere contractant worden beëindigd. Heeft u echter gedurende de periode dat u samenwoonde toch gezamenlijke bezittingen opgebouwd, dan is het verstandig dit in goed overleg te verdelen.

Pensioenverevening

Wanneer er sprake is van een algehele gemeenschap van goederen worden ook de pensioenaanspraken onder de (ex)partners verdeeld. Zowel het ouderdomspensioen als het nabestaandenpensioen vallen onder deze regeling.

Ouderschapsplan

Het ouderschapsplan is sinds november 2008 een verplicht onderdeel van het echtscheidingsconvenant. In dit document zijn alle afspraken omtrent de verdere opvoeding van de kinderen opgenomen.

Wat is belangrijk om te weten?

Kosteloos kennismakingsgesprek aanvragen

Volg ons

© 2003 - De ScheidingsMakelaar

Website by: Curves n' Colors
Kosteloze kennismaking aanvragen