we staan voor u klaar
030 23 45 250
schrijf je in voor de nazorgnieuwsbrief
 nieuwsbrief

Categorie: Blogs

Ouderdomspensioen automatisch verdelen

Als je bij de scheiding hebt afgesproken dat je de pensioenen verdeeld dan dien je dit binnen 2 jaar na inschrijving van de scheiding te melden aan je pensioenuitvoerder. Doe je dit niet dan moet je het onderling met je ex-partner maar regelen met alle vervelende gevolgen van dien.

Het kabinet wil nu dat ex partners na de echtscheiding automatisch recht krijgen op de helft van elkaars, tijdens het huwelijk opgebouwde, ouderdomspensioen. Minister Wouter Koolmees wil dit voorstel medio 2019 bespreken.

Een goede zaak want na een echtscheiding heb je zoveel aan je hoofd dat het niet vreemd is dat je iets vergeet.

Omgangsregeling voor opa en oma

De opa’s en oma’s in de EU kunnen nu staan op een omgangsregeling met hun kleinkinderen. Dit heeft het Europese Hof beslist in een zaak die was aangespannen door een oma die haar kleinkind na de scheiding wilde blijven zien.

Dit recht op een omgangsregeling is niet alleen voor de opa’s en oma’s maar ook voor alle andere personen die belangrijk zijn voor het kind en met wie het kind een persoonlijke band onderhoudt

Kinderalimentatie tijdens de vakantie

In mijn praktijk krijg ik rond deze tijd veel vragen over het betalen van de kinderalimentatie tijdens de vakanties. Ik ga 2 weken met de kinderen op vakantie moet in dan toch nog kinderalimentatie betalen.

Het antwoord is “ja”. Het vastgestelde bedrag aan kinderalimentatie is het gemiddelde wat per maand worden betaald. Bij het vaststellen van het bedrag is rekening gehouden met de tijd dat de kinderen bij de niet verzorgende ouder verblijven en wordt zorgkorting genoemd. Dus tijdens de vakantie dient de kinderalimentatie doorbetaald te worden.

Scheiden of blijven…

Met deze vraag kom je vroeg of laat in aanraking als je relatie niet is wat je verwacht had. Maar wat is dan wijsheid om te doen? Er bestaat helaas geen toverformule voor. Of misschien toch wel?

De kern van het antwoord ligt in jou zelf! #Hoedan?

Door jezelf goed te kennen weet je wat van nature wat je het beste kunt doen. En daarin schuilt ook meteen de uitdaging. Want wie kent zichzelf goed? Wie durft echt eerlijk te zijn tegen zichzelf? En wat doe je daar dan mee? Ons lichaam is, volgens psycholoog Annet van Laar (1957), de herinnering aan wie we in essentie zijn nooit kwijtgeraakt. Je lichaam geeft je constant signalen. Als je goed leert luisteren naar de signalen van je lichaam, herken je wat belangrijk voor je is, wordt je zelfvertrouwen versterkt en kun je beter keuzes maken die goed voor je zijn.

Dat geldt dus ook voor de keuze in je relatie.

Je kunt pas een evenwichtige keuze maken als je zelf (weer) in evenwicht bent. Neem tijd en ruimte voor jezelf. Wat voor hobby’s had je vroeger? Waar werd je echt blij van en kreeg je energie door? Ga dingen doen! Ontdek wat voor jou echt belangrijk is en luister goed naar de signalen van je lichaam. Pas dan kun je echte keuzes maken.

Ook kun je eens kijken naar wat voor concrete stappen je al wel of niet hebt ondernomen om te komen tot een leefwijze die de aanwezigheid van je partner volledig uitsluit. Bijvoorbeeld door te solliciteren op een baan ver weg èn deze vervolgens ook te accepteren, terwijl je partner niet mee kan verhuizen? Als het lijkt alsof je bezig bent om weg te gaan en je doet alsof je weggaat, dan ben je ook bezig weg te gaan. Je besluit heb je onbewust al genomen…*(*Kirshenbaum)

Het antwoord op scheiden of blijven is dus vooral in je onbewuste te vinden en wordt gekenmerkt door jouw handelingen. Door jezelf (weer) goed te leren kennen ben je in staat om de juiste keuze te maken. Neem daarom ook ruim de tijd om dit proces met jezelf te doorlopen. Een eerste gedachte om te willen scheiden, is te beschouwen als een incident. De tweede wordt opvallend, maar pas bij een serieuze derde keer kun je het zien als een patroon dat je misschien zou kunnen onderzoeken en de oorzaak ervan kunt achterhalen. Immers in veel gevallen is de oorzaak gelukkig  (samen met je partner) goed oplosbaar en is een scheiding niet de beste oplossing.

Alles staat of valt bij dichtbij jezelf komen en de signalen van je lichaam te vertalen naar de passende actie.

Realiseer je echter wel dat er geen tussenoplossing is.
Je springt of je springt niet…

Na de scheiding met de kinderen op vakantie

Eindelijk op vakantie, na alle echtscheidingsperikelen heerlijk een paar weken met de kinderen er tussenuit.
Laat dit niet uitlopen op een teleurstelling. Ga je namelijk als ouder alleen met je kind of kinderen op vakantie dan is toestemming van de ander ouder noodzakelijk. De marechaussee controleert hier veelvuldig of.

Voor het geven van toestemming is er een speciaal formulier dat aan de marechaussee kan worden getoond. Voor sommige landen is er zelf meer nodig dan alleen een toestemmingsverklaring. De onderstaande info button brengt u naar de site van de overheid waar alle relevantie informatie over dit onderwerp is terug te vinden alsook de download van het toestemmingsformulier. Bereid dit goed voor zodat je kunt genieten van een zorgeloze vakantie.

Het belang van pensioenverdeling

Als u gaat scheiden is het belangrijk om ook stil te blijven staan bij het maken van afspraken over uw pensioen. Hiermee kunt u voorkomen dat u later, als u en/of uw ex-partner met pensioen gaan, met onverwachte tegenvallers te maken krijgt. Het simpelweg verdelen van het ouderdomspensioen, zoals de wet dat regelt, is lang niet altijd voor iedereen de beste oplossing. Als u in onderling overleg uit elkaar gaat kunt u zelf beslissen wat er over de door u en door uw partner opgebouwde pensioenaanspraken dient te worden vastgelegd.

Wet Verevening Pensioenrechten bij Scheiding
In het geval u er samen niet uitkomt zal een rechter aangeven dat de tijdens de duur van uw huwelijk of van het geregistreerde partnerschap opgebouwde pensioenaanspraken dienen te worden verevend conform de “Wet Verevening Pensioenrechten bij Scheiding (de Wet VPS)”.

Standaardverevening

Deze standaardwijze van pensioenverevening houdt in dat zodra één van u de pensioengerechtigde leeftijd bereikt, het pensioenfonds het uit te keren pensioen deels aan de pensioengerechtigde zelf zal gaan uitkeren en een deel aan de ex-partner. Bij deze standaardwijze van verevening heeft ieder van de partners recht op 50% van het tijdens het huwelijk of van het geregistreerde partnerschap opgebouwde ouderdomspensioen. Men heeft echter ook de vrijheid om samen een andere verhouding dan 50/50 voor de verdeling van het pensioen af te spreken. Met deze standaardwijze van verevening heeft de wetgever beoogt er voor zorg te dragen dat na een scheiding niet de ene partner achterblijft met een goede pensioenregeling en de andere partner met geen of slechts een laag opgebouwd pensioen naast de eventuele AOW.

Voorbeeld standaardverevening

Stel nu dat u een pensioen heeft opgebouwd van bruto € 10.000,00 bruto per jaar dan is het van belang om te weten of de pensioenopbouw tijdens de duur van uw huwelijk of van het geregistreerde partnerschap heeft plaatsgevonden of ook deels vóór die periode. Indien het gehele bedrag tijdens het huwelijk is opgebouwd betekent dit dat uzelf als uw pensioen ingaat hiervan € 5.000,00 per jaar gaat ontvangen en uw ex-partner eveneens € 5.000,00. Indien u na de scheiding nog verder pensioen opbouwt ontvangt u dat opgebouwde deel volledig zelf. In het geval dat van het hierboven genoemde bedrag slechts een deel tijdens uw huwelijk is opgebouwd bijvoorbeeld € 6.000,00 dan ontvangt u zelf, zodra uw pensioen ingaat, € 7.000,00 en uw ex-partner € 3.000,00.

Afzien van pensioenverdeling

Partners hebben de vrijheid om in afwijking van de wettelijke regeling ook volledig af te zien van verdeling van opgebouwde pensioenaanspraken. Waar vandaag de dag beide partners vaak een eigen inkomen hebben en ook zelf pensioenrechten opbouwen tijdens het huwelijk kiest men er vaak voor om af te zien van pensioenverdeling bij de scheiding. Men spreekt dan af dat ieder zijn eigen pensioen volledig behoudt.

Conversie

In het geval er een groot leeftijdsverschil bestaat tussen beide partners kan de standaardwijze van verevening tot ongewenst gevolgen leiden. Voorbeeld hiervan is dat uw partner weinig pensioen heeft opgebouwd en 5 jaar ouder is dan u en dat u een hoog pensioen heeft opgebouwd. In die situatie betekent dit dat uw partner wanneer deze met pensioen gaat slechts zijn eigen deel van dat lage pensioen ontvangt en nog 5 jaar moet wachten op de uitkering van het deel van uw pensioen.
Conversie kan dan een goede oplossing bieden. Bij conversie wordt het voor de andere partner bestemde deel van uw pensioen omgezet in een eigen aanspraak voor de ex-partner op ouderdomspensioen. Voor u en voor de ex-partner geldt dan dat het pensioen gaat uitkeren op het moment dat men zelf met pensioen gaat. Aan conversie kleeft wel een nadeel. Mocht er conversie zijn afgesproken en uw ex-partner, die daarmee een eigen recht op oorspronkelijk uw pensioen heeft gekregen, vóór u komen te overlijden dan heeft u geen recht meer op dat deel van uw voormalige pensioen. Dit in tegenstelling tot bij de standaardwijze van verevening. In dat geval krijgt men het aan de andere partner uit te keren deel namelijk weer zelf uitgekeerd. Bij de standaardwijze van verevening blijft het namelijk uw eigen pensioen.

Mededeling pensioenfonds

Het is belangrijk dat het pensioenfonds op de hoogte wordt gesteld van de gemaakte keuze voor wat betreft de pensioenverdeling. Indien men tijdig het pensioenfonds op de hoogte heeft gebracht zal het pensioenfonds zorgdragen voor de juiste uitbetaling van de pensioenuitkeringen aan beide partners. Als men dit achterwege laat is het gevolg dat u zelf verantwoordelijk bent voor de uitvoering van de betaling van het aan de ex-partner toekomende deel van uw pensioen wanneer u met pensioen gaat. Deze melding dient uiterlijk binnen 2 jaar na de datum van de inschrijving van de echtscheidingsbeschikking in het register van de burgerlijke stand aan het pensioenfonds te hebben plaatsgevonden.

Drempelbedrag bij pensioenverdeling

Om voor verdeling van het pensioen in aanmerking te komen is het wel noodzakelijk dat er voldoende pensioen is opgebouwd. Er geldt een drempelbedrag van € 465,94. Is de helft van het te verdelen pensioen lager dan dit drempelbedrag dan vindt er geen pensioenverdeling plaats.

Hypotheekadvieskosten bij scheiding aftrekbaar?

Waar u gaat wonen na een scheiding is een belangrijke vraag? Bij een koopwoning speelt dan de vraag wie in het huis blijft of dat de woning in zijn geheel verkocht gaat worden. Naast begeleiding bij scheiding is er dan een hypotheekadvies nodig.

Waar worden de kosten voor gemaakt?

Om te bepalen of kosten aftrekbaar zijn is het van belang te weten waar welke tijd aan is besteed en het gaat dus niet om wat er op de factuur wordt vermeld. U kunt dit bepalen aan de hand van een urenspecificatie of aan de hand van de reguliere tarieven die worden gerekend. In het geval van een hypotheekadvies zijn alleen de gemaakte kosten voor het hypotheekadvies aftrekbaar en niet de kosten die te maken hebben met de afhandeling van de scheiding in de vorm van bijvoorbeeld: bemiddeling, opstellen van een convenant of vermogensverdeling.

Zijn de hypotheekadvieskosten volledig aftrekbaar?

De hypotheekadvieskosten zijn dan en slechts dan aftrekbaar als de lening fiscaal als eigenwoningschuld kan worden aangemerkt. Valt een deel van de lening in box 3 dan is maar een gedeelte van de hypotheekadvieskosten aftrekbaar. Ook is het zo dat u zelf daadwerkelijk de kosten moet hebben gemaakt. Als de kosten door een derde zijn betaald, kunt u het bedrag alleen aftrekken als het een vastgelegde schuld betreft.

Wees op uw hoede!

Hypotheekadvieskosten bij scheiding zijn aftrekbaar maar alleen voor zover ze ook daadwerkelijk betrekking hebben op het hypotheekadvies. Als een scheidings- en hypotheekadviseur u een voorstel doet waarin de kosten voor het hypotheekadvies veel hoger zijn dan de reguliere tarieven of veel hoger dan de scheidingsadvieskosten kan het zijn dat u later bedrogen uitkomt. Het bedrag op de factuur voor hypotheekadvieskosten wil nog niet zeggen dat u ook recht heeft op deze belastingaftrek.

De echtscheiding en het testament

Een belangrijk onderdeel van de echtscheiding is de zorg voor de kinderen. Als eerste denk ik dan aan de zorgverdeling, maar ook aan de voogdij bij eventueel overlijden van beide ouders. Nu is het risico dat beide ouders gelijktijdig komen te overlijden erg klein geworden. Ze reizen bijvoorbeeld niet meer samen naar een mooie vakantiebestemming. Maar toch, als een van de ouders nu komt te overlijden door ongeval of ziekte, dan zal de andere ouder niet onmiddellijk de weg naar de notaris weten te vinden. In het eindgesprek na de echtscheiding benoemen wij altijd nog eens het belang van het regelen van de voogdij. Je kunt dit doen door naar een notaris te gaan of dit via De NalatenschapsMakelaar voorbereiden.

Kan mijn ex-partner nog van mij erven?

Daarnaast is het noodzakelijk te bezien of het oude testament aangeeft dat de “echtgeno(o)t(e)” erfgenaam is of dat de erfgenamen bij naam genoemd worden. In het laatste geval blijft de ex-partner namelijk erfgenaam. In het eerste geval kan de ex-partner nog steeds via een omweg erfgenaam worden. Stel, je komt te overlijden dan gaat de erfenis naar je kind. Indien het kind dan komt te overlijden, kan je ex-partner weer erfgenaam van jullie kind zijn en zo toch een deel van je erfenis ontvangen. Dit alles is te voorkomen door dingen via een testament te regelen: de zogenaamde tweetrapsregeling.

Een executeur?

Als je dan een testament gaat laten opstellen is het verstandig ook een Executeur te benoemen. Een neutraal en onpartijdig persoon die openheid van zaken zal geven, is daarbij belangrijk. Daarmee voorkom je dat je ex-partner namens jullie kinderen jouw zaken moet doornemen en beslissingen over jouw reilen en zeilen kan nemen.

Wijzigen tijdens echtscheiding

Soms willen mensen ook tijdens de echtscheiding het testament al wijzigen. Als je niet het risico wilt lopen, dat je toekomstige ex-partner van je erft, zul je nu alvast het testament moeten wijzigen of er een opstellen. Ik heb overigens ook meegemaakt, dat mensen na het beëindigen van een samenleving elkaar toch nog als erfgenaam aanwijzen. Ook dan is een testament noodzakelijk. Kortom genoeg redenen om bij een scheiding ook eens serieus naar het testament te kijken.

Kinderen eerst bij scheiding!

Een scheiding is een droevige gebeurtenis, niet alleen voor de ouders, maar zeker ook voor de kinderen. Kinderen kunnen door een scheiding allerlei problemen krijgen, waaronder gedragsproblemen, maar ook verminderde prestaties op school worden als een gevolg van een scheiding gezien. Hoe kun je als ouder voorkomen dat je kind tussen wal en schip terechtkomt na een scheiding?

Kinderen en scheiding: de scheidingsmelding
De scheidingsmelding is een belangrijk moment voor de kinderen. Doe je dit goed dan heb je in ieder geval een goed uitgangspunt gecreëerd voor de toekomst van de opvoeding. Hieronder staan vijf belangrijke tips die je kunnen helpen met een goede scheidingsmelding.

  • Vertel samen dat jullie gaan scheiden.
  • Vertel het aan alle kinderen tegelijkertijd.
  • Bereid het gesprek goed voor. Overleg wat jullie gaan zeggen en dat jullie dat met één stem doen.
  • eef aan dat ouders uit elkaar kunnen gaan, maar dat de liefde voor hun kinderen altijd blijft bestaan. Dat moet de belangrijkste boodschap van het gesprek zijn.
  • Blijf na de melding met je kind praten om te peilen hoe het gaat.

Ouderschap na de scheiding
Kinderen hebben duidelijkheid nodig. Zorg daarom dat na de scheiding de communicatie tussen jou en je ex-partner zo goed mogelijk blijft. Zo kun je ervoor zorgen dat kinderen geen loyaliteitsconflict ontwikkelen. Bij een loyaliteitsconflict hebben ze het gevoel te moeten kiezen voor een van de ouders. Goed overleg is daarom essentieel voor een goede opvoeding van de kinderen na een scheiding.

Kinder – en ouderbegeleiding na scheiding
Volgens de cijfers krijgen 70.000 mensen per jaar te maken met de echtscheiding van hun ouders. De afgelopen jaren zijn er verschillende programma’s ontwikkeld om kinderen te begeleiden na een scheiding. KIES is een voorbeeld van zo’n programma waarbij kinderen leren om te gaan met de emoties rond de scheiding. Uit onderzoek van TNO blijkt dat deze programma’s nuttig zijn en een positieve invloed hebben op de kinderen.

Alimentatie na een scheiding

Partneralimentatie is altijd een moeilijk onderwerp bij een echtscheiding. Ook als de scheiding eenmaal rond is, zijn er aantal punten waarmee u rekening moet blijven houden.

1. Indexering alimentatie
Jaarlijks gaan de vastgestelde alimentatiebedragen omhoog. De minister van Justitie bepaalt dit cijfer in de maand november aan de hand van het loonindexcijfer dat door het Centraal Bureau voor de Statistiek wordt vastgesteld.

2. De belastingdienst
Het alimentatiebedrag is een brutobedrag. Voor de betaler is het aftrekbaar (alleen de partneralimentatie, kinderalimentatie is niet langer aftrekbaar) en de ontvanger moet belasting betalen over de ontvangen partneralimentatie (niet de kinderalimentatie).
3. Wijziging situatie
Soms wijzigt de situatie van een van de ex-partners dusdanig, dat het vastgestelde alimentatiebedrag niet eerlijk meer is. U kunt denken aan de volgende situaties:

Ontslag.
Hogere reiskosten of hypotheeklasten na een noodzakelijke verhuizing.
Kind verhuist naar de andere partner.
Het aangaan van nieuw of ander werk.
Pensionering.
Hertrouwen, samenwonen of een geregistreerd partnerschap aangaan.
Overlijden.
Ga in dat soort situaties met elkaar in overleg om weer tot een eerlijke regeling te komen. Het is verstandig om hier al tijdens de scheidingsprocedure over na te denken.

4. Hypotheek
Partneralimentatie kan invloed hebben op het verkrijgen van een nieuwe hypotheek. Als u alimentatie betaalt verlaagt dat uw inkomen, waardoor u minder kan lenen. Als u alimentatie ontvangt verhoogt dat uw inkomen. Dit wordt echter per hypotheekverstrekker anders bekeken. Het onvangen van alimentatie wordt vaak als risicvol inkomen gezien, waardoor een hypotheekverstrekker kan beslissen het niet mee te tellen bij de bepaling van uw maximale hypotheekbedrag.

Kijk voor meer informatie over scheiding naar ons stappenplan.

Alimentatieplichtige: pas op met ontslagname

Vrijwillig ontslag
Als iemand vrijwillig ontslag neemt, kan dit vervelende gevolgen hebben voor zijn alimentatieplicht. Als iemand door een vrijwillig ontslag minder gaat verdienen dan voorheen, betekent dit namelijk niet automatisch dat hij of zij ook minder alimentatie hoeft te betalen. Bij een aanvraag tot vermindering van de alimentatie kijkt de rechtbank namelijk of het mogelijk was de daling van het inkomen te voorkomen
Willem neemt ontslag
Willem had een schuld bij het bedrijf waar hij werkte. Hij wilde deze schuld betalen door extra uren te werken. Daar was echter geen mogelijkheid voor. Willem sprak vervolgens met zijn baas af dat als hij zelf ontslag zou nemen zijn schuld kwijtgescholden zou worden. Willem begon vervolgens een eigen bedrijfje, dat niet van de grond kwam. Hij kreeg daarna een nieuwe baan, maar verdiende daar duizend euro per maand minder dan in zijn oude baan. Vervolgens vroeg hij bij de rechtbank een vermindering van de alimentatie aan, maar de rechtbank verwierp dit, omdat Willem zelf verantwoordelijk was voor de daling van zijn inkomen.
Maak goede afspraken met uw ex-partner
Gaat u situatie veranderen? Laat u zelf goed informeren over de gevolgen voor de alimentatie, zodat u niet voor verrassingen komt te staan.
Kijk voor meer informatie over scheiding naar ons stappenplan.

Eenzaamheid na een scheiding

een miljoen belgen voelt zich eenzaam was laatst te lezen op Knack.be. Vaak worden mensen eenzamer na ingrijpende veranderingen zoals een scheiding. Een deel van hun vriendengroep valt weg, ze hebben minder inkomsten en verliezen het vertrouwen in hun medemens. Daarom hier vijf tips tegen de eenzaamheid na een scheiding:

1. Weinig geld na een scheiding
Minder geld na een scheiding is een uitdaging. Je zult je moeten aanpassen aan de nieuwe omstandigheden, maar met een beetje creativiteit kun je de overgang vergemakkelijken. Ruil bijvoorbeeld zaken en diensten. Zo kom je ook weer in contact met anderen. Ga op zoek naar een nieuwe baan of meld je aan voor vrijwilligerswerk. Een van de snelste manieren om mensen te leren kennen is bij een nieuwe baan.

2. Hobbies!
Ga op zoek naar een leuke hobby. Ga sporten. Sluit je aan bij een hardloopgroep of bij een badmintonvereniging. Je leert direct nieuwe mensen kennen. Doe vooral de dingen die je leuk vindt of die je altijd al eens hebt willen doen.

3. Vraag hulp aan anderen en help anderen
Durf om hulp te vragen na een scheiding. Bedenk dat het leuk is iemand te helpen. Dus waarom zou iemand jou niet willen helpen?

4. Ga internetdaten
Internetdaten is sociaal volledig geaccepteerd. Van jong tot oud maakt gebruik van de digitale mogelijkheden om met anderen in contact te komen. Een leuke date kan een vriend, vage kennis of een nieuwe liefde opleveren.

5. Op vakantie
Alleen op vakantie gaan is niet gek. Het is een ideale gelegenheid om mensen te ontmoeten en iets van de wereld te zien. Vind je het toch te eng helemaal alleen te gaan, zoek dan van tevoren via internet iemand om samen mee te reizen.

Joepie! We mogen van mama op wintersport!

Een aantal weken geleden ontving ik een mailtje van Anne. Anne is inmiddels 15 jaar en is de dochter van Chris en Jetteke. Ik heb het hele gezin in 2014 begeleid bij de scheiding.

‘Gozien ken je me nog? Ik ben Anne. Je hebt mijn vader en moeder en mijn broertje en mij 2 jaar geleden geholpen zodat mijn vader en moeder goed konden scheiden. Het gaat hartstikke goed. Iedereen houdt zich aan de afspraken en af en toe overleggen we samen als er even iets anders afgesproken moet worden. Maar nu is er iets waar we samen niet zo goed uitkomen. D.w.z. papa en mama komen er niet uit.
Dit jaar zou ik bij mama zijn op kerstavond en op 1e kerstdag. Dat vond ik ook fijn, maar nu vroeg papa met Sinterklaas of Pepijn en ik een weekje met hem op wintersport wilden gaan. Nou dat wilden wij wel, maar toen hij zei dat we al op 23 december zouden vertrekken was ik minder blij. Ik wou kerst graag bij mama zijn. Papa zei ook dat hij eerst van ons wilde weten of we mee wilden gaan voordat hij dit aan mama ging vragen. Ja, en dat was niet zo’n goed idee van papa. Mama zei tegen papa dat ze dat niet leuk vond en dat ze zich verheugde op kerst met Pepijn en mij en nog een tante en zo. Ze hebben er nu ruzie om. Weet jij een oplossing want als ik op vakantie ga en mama is heel verdrietig dan vind ik er ook niks aan.’ ‘Anne, wat dapper van je dat mij dit mailtje stuurt.

Ik denk dat je met papa en mama moet gaan praten en hen uitleggen dat je wel heel graag op wintersport gaat, maar dat het niet goed voelt als je weet dat mama dan verdrietig is. Je zou aan hen kunnen vragen of dat Pepijn en jij dan niet alleen met oudjaar maar ook met nieuwjaar bij mama zouden mogen zijn en dat volgend jaar Pepijn en jij de hele kerst bij mama mogen zijn en oudjaar en nieuwjaar bij papa. In 2018 kunnen papa en mama dan weer het vaste vakantieschema aanhouden. Ik denk dat je dat best kunt vragen. Als het niet lukt dan vraag je maar aan mama en papa of ze mij even willen bellen. Ok?’

Enkele dagen later ontving ik onderstaande mail: ‘Joepie! We mogen van mama op wintersport!

We hebben allemaal samen zitten praten en we mochten allemaal zeggen hoe we dit het beste op konden lossen. Ik mocht als eerste wat zeggen en heb natuurlijk gezegd wat jij aan mij mailde en wat denk je? Papa en mama keken elkaar aan en zeiden dat zij er toch wel al samen over hadden kunnen praten en eigenlijk ongeveer hetzelfde hadden bedacht. Alleen wilde Pepijn toch wel graag met oudjaar bij papa zijn omdat hij dan vuurwerk met hem af kon steken. Nou dat snappen we allemaal wel.

Bedankt en ik heb de koffer al bijna helemaal volgepropt!’

‘Anne, ontzettend fijn voor jullie allemaal dat het is opgelost, maar vooral dat Pepijn en jij heerlijk met papa op wintersport kunnen gaan. Geniet ervan enneh…………… stuur effe een appje als je eraan denkt!’

Uw financiële situatie na de scheiding

Als u gaat scheiden heeft dat doorgaans grote financiële gevolgen voor u en uw partner. Ieder heeft na de scheiding alleen nog zijn of haar eigen inkomen waardoor uw financiële situatie drastisch kan veranderen.

Indien de minstverdienende partner onvoldoende inkomen heeft om van te kunnen leven en het niet lukt om meer te gaan verdienen is deze vervolgens aangewezen op financiële ondersteuning van de ex-partner (partneralimentatie). Indien de ex-partner daarvoor onvoldoende draagkracht heeft komt men vervolgens mogelijk in aanmerking voor bijstand.
Als u straks gescheiden bent is het goed mogelijk dat eventuele toeslagen welke u al ontving hoger zullen uitvallen. Voor de hoogte van de toeslagen wordt er dan namelijk geen rekening meer gehouden met het gezamenlijke inkomen van u en uw ex-partner maar alleen met het inkomen van uzelf. Indien u daarna weer samen gaat wonen met een nieuwe partner wordt het inkomen van hem of haar wel meegenomen in de berekening voor de hoogte van de toeslagen.

Als ScheidingsMakelaar kunnen wij u tijdens onze gesprekken hierover informeren. Bij de bepaling van de eventuele alimentatie komen deze zaken vanzelfsprekend ook aan de orde zodat u zicht krijgt op uw persoonlijke financiële toekomst.
Voor uitgebreide informatie over alle mogelijke toeslagen en de voorwaarden waaraan u moet voldoen kunt u terecht op de site van de Belastingdienst via www.toeslagen.nl waar u ook zelf een proefberekening kunt maken.

Scheiden en de belastingaangifte

Wanneer je net gescheiden bent en belastingaangifte moet doen, komt er veel op je af. Je krijgt te maken met allerlei regels rondom fiscaal partnerschap, partneralimentatie en toeslagen. Wanneer je samen een woning hebt (gehad), wordt het nog ingewikkelder. Ik raad mensen altijd aan om, zeker over het jaar van scheiding, de aangifte door een belastingexpert te laten doen.

Om niet voor verrassingen te komen staan, is het belangrijk om tijdens het scheidingsproces goed te kijken naar de toekomstige financiële situatie. Door te kiezen voor goede begeleiding bij de scheiding, wordt veel werk uit handen genomen, kun je niks vergeten, zijn de mogelijkheden duidelijk en weet je hoe je er straks (financieel) voor staat. Wanneer ik mensen begeleid bij hun scheiding, kijk ik ook altijd mee wat ze aan belasting moeten betalen en welke toeslagen aangevraagd kunnen worden, zodat beiden weten wat ze per maand te besteden hebben. Soms kunnen mensen ook hogere toeslagen krijgen door tijdens de scheiding zaken anders te regelen.
Vaak is het interessant om gelijk na de scheiding een voorlopige belastingaanslag in te vullen. Als je bijvoorbeeld partneralimentatie betaald, kun je maandelijks alvast een belastingteruggave krijgen. In Nederland wordt er bij 1 op de 6 scheidingen partneralimentatie afgesproken, het gemiddelde bedrag is €900 bruto per maand. Als de alimentatiebetaler in dat geval 40,4% belasting betaald, betekent dat een maandelijkse teruggave tot wel €363; nog los van eventuele hypotheekrenteaftrek of toeslagen. Ook als je partneralimentatie ontvangt, kun je soms beter al iedere maand de belasting daarover betalen, in plaats van een hoog bedrag achteraf in 1x.

Milou Scholtes begeleidt mensen die in onderling overleg, in het belang van de kinderen en zonder dure advocaten willen scheiden. Het uitgangspunt is altijd wat mensen willen voor hun toekomst, omdat je alleen zo toekomstgerichte afspraken kunt maken. Meer informatie of een gratis adviesgesprek?

Wat is belangrijk om te weten?

Kosteloos kennismakingsgesprek aanvragen

Volg ons

© 2003 - De ScheidingsMakelaar

Website by: Curves n' Colors
Kosteloze kennismaking aanvragen