we staan voor u klaar
06-538 538 55
schrijf je in voor de nazorgnieuwsbrief
 nieuwsbrief

Hoe zit het met partneralimentatie en de wet herziening partneralimentatie?

Regelmatig wordt ons gevraagd hoe het nu toch zit met partneralimentatie. Waarom moet ik partneralimentatie betalen? Hoeveel moet ik betalen? Hoelang moet ik betalen? Hieronder treft u de regels aan, waarmee de rechter rekening zal houden indien hij over het onderwerp partneralimentatie een beslissing zal moeten nemen. Als mediator kunnen wij u bij uw scheiding behulpzaam zijn om samen over de partneralimentatie tot goede afspraken te komen.

WAAROM PARTNERALIMENTATIE?
In het Burgerlijk Wetboek is geregeld dat men in principe aan de ex-partner partneralimentatie verschuldigd is indien deze onvoldoende inkomsten heeft om in zijn of haar levensonderhoud te voorzien. Dit geldt indien men gehuwd was of indien men een geregistreerd partnerschap was aangegaan. Voor ex-samenlevers geldt deze wettelijke verplichting niet. De reden voor deze verplichting is gelegen in de eerdere lotsverbondenheid als gehuwden of als geregistreerde partners.

HOEVEEL PARTNERALIMENTATIE?
Voor de hoogte van de partneralimentatie wordt er als eerste gekeken naar de behoefte van de minstverdienende partner. Vervolgens wordt er dan gekeken in hoeverre deze partner daarin zelf kan voorzien. Voor zover deze daarin niet zelf kan voorzien is er dan sprake van behoeftigheid en zal moeten worden bezien of de ex-partner voldoende draagkracht heeft om inde behoeftigheid te kunnen voorzien.

HOE LANG PARTNERALIMENTATIE?
In principe is men nu nog steeds maximaal 12 jaar lang partneralimentatie verschuldigd. Deze duur is korter mits men geen gezamenlijke kinderen heeft en mits men korter dan 5 jaar is gehuwd of een geregistreerd partnerschap heeft. In deze laatste situatie is de duur beperkt tot een periode gelijk aan de duur van het huwelijk of het geregistreerde partnerschap.

WET HERZIENING PARTNERALIMENTATIE
Eind 2018 heeft de Tweede Kamer een wetsvoorstel aangenomen dat de duur van partneralimentatie zal gaan beperken. Dit wetsvoorstel is echter nog niet door de Eerste Kamer aangenomen en is dus nog niet van kracht.

HOE ZIET HET WETSVOORSTEL ERUIT?
De hoofdregel luidt: De duur van de partneralimentatie wordt beperkt tot de helft van de duur van het huwelijk of van het geregistreerde partnerschap met een maximum van 5 jaar.

Hierop zijn echter de volgende 3 uitzonderingen:

  • Als men gaat scheiden en de kinderen zijn jonger dan 12 jaar dan eindigt de partneralimentatie zodra het jongste kind 12 jaar wordt.
  • Als men minimaal 15 jaar is gehuwd of een geregistreerd partnerschap is aangegaan en de alimentatiegerechtigde ten hoogste 10 jaar jonger is dan de toepasselijke AOW-gerechtigde leeftijd dan geldt de duur van de alimentatieverplichting (maximaal 10 jaar) tot het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd van de alimentatiegerechtigde.
  • Als men minimaal 15 jaar is gehuwd of een geregistreerd partnerschap is aangegaan en de alimentatiegerechtigde 50 jaar of ouder is bij de inwerkingtreding van de wet dan geldt een duur van 10 jaar. 

OVERGANGSRECHT. VOOR WIE GAAT HET WETSVOORSTEL GELDEN?
Dit nieuwe wetsvoorstel zal uitsluitend gelden voor diegenen die na het van kracht worden van de wet gaan scheiden. Is men reeds gescheiden dan blijft de eerder overeengekomen partneralimentatie onverkort van kracht.

Neem vrijblijvend contact met ons op:
Gozien & Peter Vossen – scheidingsmakelaar in Gelderland
Gozien Vossen
Mobiel 06 46 63 01 21
Email g.vossen@scheidingsmakelaar.nl

Peter Vossen
Mobiel  06 83 533 644
Email p.vossen@scheidingsmakelaar.nl

Wat is belangrijk om te weten?

Kosteloos kennismakingsgesprek aanvragen

Volg ons

© 2003 - De ScheidingsMakelaar

Website by: Curves n' Colors
Kosteloze kennismaking aanvragen