we staan voor u klaar
030 23 45 250
schrijf je in voor de nazorgnieuwsbrief
 nieuwsbrief

Auteur: Scheidingsmakelaar

Leidt op een roze wolk trouwen bij scheiden tot lijden?

In onze praktijk als mediator begeleid ik samen met mijn vrouw cliënten bij het regelen van hun scheiding.

Dit is een voor hen emotionele gebeurtenis met mogelijk grote financiële gevolgen waarbij men op een roze wolk zittend bij het aangaan van het huwelijk of het vergelijkbare geregistreerd partnerschap niet stil stond.

Waar in de praktijk de meeste mensen zijn gehuwd in gemeenschap van goederen betekent dit dat men recht heeft op de helft van alle eigendommen en verplicht is de helft van alle schulden op zich te nemen behoudens een aantal mogelijke uitzonderingen.

Wanneer partijen uit elkaar gaan en weinig bezitten gaat het verdelen doorgaans zonder grote problemen. Is er echter sprake van grote financiële belangen dan wordt dit vaak anders. Het eigen belang van partijen gaat dan een grotere rol spelen en kan aanleiding geven tot heftige discussies.

Is men onder huwelijkse voorwaarden gehuwd dan is in een notariële akte vastgelegd wat er tijdens en na het huwelijk aan ieder toebehoort en hoe de gezamenlijke lasten tijdens het huwelijk worden gedeeld. Gaat men vervolgens uit elkaar dan dient de boedel conform deze huwelijkse voorwaarden te worden afgewikkeld en dient er met elkaar te worden afgerekend.

Het aangaan van huwelijkse voorwaarden kan, zeker als er sprake is van ongelijkwaardige vermogens of schulden van één van de partners voor het huwelijk, verstandig zijn met name als één van de partners of beiden een eigen onderneming hebben.

Men dient zich echter wel goed bewust te zijn van de in de voorwaarden gemaakte afspraken omdat anders de afwikkeling tot ongewenste gevolgen kan leiden. Zaken zijn niet meer duidelijk en er moet soms worden afgewikkeld alsof men in gemeenschap van goederen was gehuwd en zal er het nodige met elkaar moeten worden verrekend.

Sinds de wijziging van het huwelijksvermogensrecht is dit niet meer de standaardwijze. Indien men vanaf

1-1-2018 huwt, huwt men in een beperkte gemeenschap van goederen. Hiervoor geldt dat tot deze gemeenschap alleen die goederen en schulden behoren die ontstaan zijn tijdens het huwelijk. Alle bezittingen en schulden die men voor het huwelijk al had blijven buiten deze gemeenschap. Dit geldt ook voor schenkingen en erfenissen die één van de partijen tijdens het huwelijk ontvangt.

Ter verduidelijking: Als Mathilde en Hugo vóór 1-1-2018 gehuwd zijn en Mathilde daarvoor al eigenaar was van de woning dan hebben beiden recht op de helft van de waarde ervan. Zijn ze echter na 1-1-2018 gehuwd dan heeft Hugo geen recht op de helft van de waarde.

Deze beperkte gemeenschap van goederen kent een aantal valkuilen. Als men voor het huwelijk al samen goederen heeft aangeschaft of schulden heeft gemaakt maken deze na het huwelijk namelijk deel uit van de beperkte gemeenschap. Dit betekent dat de eigendomsverhouding voor beide partners gelijk wordt geschakeld ongeacht hoe dit was voor het huwelijk. Wil men dit niet dat zal men toch weer onder huwelijkse voorwaarden moeten huwen.

Ter verduidelijking: Als Mathilde en Hugo samen voor hun huwelijk een woning hebben gekocht, waarbij Mathilde 75% heeft ingebracht en Hugo 25% en zij vervolgens na 1-1-2018 gehuwd zijn dan hebben beiden toch recht op de helft.

Het is altijd verstandig om wanneer men gaat huwen vooraf samen om tafel te gaan en te bedenken hoe te voorkomen dat mocht de relatie onverhoopt dienen te worden beëindigd er onduidelijkheid zal zijn over wat al dan niet binnen de beperkte gemeenschap valt.

Als scheidingsmakelaar kunnen wij u in alle gevallen behulpzaam zijn om op een respectvolle wijze samen tot oplossingen te komen voor de afwikkeling van uw relatie.

Lees ook het artikel Op een roze wolk denk je niet na over scheiden in de Telegraaf.

Neem vrijblijvend contact met ons op:
Gozien en Peter Vossen – scheidingsmakelaar in Gelderland

Gozien Vossen
Mobiel: 06 46 63 01 21
Email: g.vossen@scheidingsmakelaar.nl

Peter Vossen
Mobiel:  06 83 533 644
Email: p.vossen@scheidingsmakelaar.nl

Communiceren met je ex-partner

Er zijn van die momenten dat de communicatie maar niet wil vlotten. Zelfs de meest eenvoudige afspraken zijn niet te maken met de andere ouder. Hoe kan dat toch? Zo moeilijk kan het toch niet zijn? Je vraagt hem/haar alleen of de gymtas meegenomen kan worden. Geen hogere wiskunde, toch?

Nee niet echt, maar daar zit waarschijnlijk ook niet het probleem. Het gaat in communicatie niet zo zeer om wat je “boven de waterspiegel” ziet, maar vooral wat er gebeurt “onder water”. Oftewel je (on)ingevulde behoeftes, je drijfveren etc.  Communiceren doe je “per definitie” met z’n tweeën en als de een niet wil communiceren of doelbewust de communicatie saboteert? Dan gaat het dus nooit lukken! Immers “it takes two to tango”
Maar is de tango de enige dans die je kent? Er zijn vast nog meer variaties te bedenken en een daarvan is dansen in je eentje. Deze vergelijking kun je ook doortrekken naar communiceren, en in het bijzonder naar communiceren met je (ex)partner. Ik schrijf bewust “ex” tussen haakjes omdat ik ervan overtuigd ben dat je met “eenzijdige relatieverbetering”, want dat is waar dit overgaat, ook heel goed je relatie kunt verbeteren en wellicht een scheiding kunt voorkomen!

Maar moet ìk dan alle last op mijn schouders nemen? Nee zeker niet. Waar het omgaat is dat jij de interactie verandert tussen jullie. (Iemand zal toch het initiatief moeten nemen) En daarbij zijn vijf dingen belangrijk:

1. Hoe zie jij je (ex)partner? Staat die dichtbij of ver weg van je? En kijk je op gelijke hoogte naar hem/haar? Of juist op hem/haar neer of tegenop? Door je hiervan bewust te zijn, kun je er ook mee gaan “spelen” door juist je (ex)partner meer op een gelijkwaardiger niveau te plaatsen en eventueel verder weg of juist dichterbij te halen in je beleving. Hierdoor ga je de communicatie anders ervaren.
2. Wat is voor jou belangrijk in de communicatie? En wat wil je eigenlijk bereiken met de communicatie? Wil je alleen informeren? Of wil je je (ex)partner betrekken of misschien wel beïnvloeden / overtuigen?
3. En spreek je wel dezelfde taal? Ben jij altijd heel gedetailleerd iets aan het uitleggen en heeft je (ex)partner het enkel over de hoofdlijnen?
Bijvoorbeeld jij: “Breng je de gymtas van de jongens mee en zorg je ervoor dat het shirt is gewassen en oja de schoenen zijn gebruikt bij de buitengym, dus wil je die wel schoonmaken?” Terwijl je (ex)partner meer spreekt in woorden als “Ze hebben volgende week gym als ze hier bij mij zijn, breng je de tas mee?” Deze verschillen worden ook wel verschillen in “metapropgramma’s” of denkstijlen genoemd. Deze metaprogramma’s herken je vaak in de woorden die iemand gebruikt. Samen met wat jij of je gesprekspartner belangrijk vindt, zijn het de belangrijkste factoren die “onder water” van invloed zijn op jullie communicatie.
4. Verplaats je eens in je (ex)partner. Hoe zou hij bovenstaande punten 1 t/m 3 beantwoorden t.a.v. jullie relatie?  Het is belangrijk om eerst te begrijpen alvorens begrepen te worden. Dat is zoiets als “actie is reactie”…  Dat heb je vast wel eens eerder ervaren!
5. Tot slot is het de kunst om af en toe eens vanaf de zijlijn naar jullie communicatie te kijken.  Wat gaat er goed en wat kan er beter? En wat kan ik hier aan doen? Je stapt dan weer in bij punt 1.
En zo wordt communiceren een voortdurend proces waarbij jijzelf het ritme van de muziek bepaalt waarop jij wil dansen…
Je bewust zijn van je communicatie helpt je om tijdens het scheidingsproces, maar zeker ook daarna, op een effectievere wijze met elkaar om te gaan. Weg met de energielekken en meer begrip voor elkaar!
Een relatietherapeut of mediator helpt jullie actief in het verbeteren van de communicatie. Of het nu gaat om het behouden van de relatie of het invullen van de nieuwe relatie als ex-partners. In beide gevallen is het van belang je zeer bewust te zijn van je communicatie. Je begint iedere dans alleen en met een beetje inspanning kun je al snel weer samen dansen!

Hoe zit het met partneralimentatie en de wet herziening partneralimentatie?

Regelmatig wordt ons gevraagd hoe het nu toch zit met partneralimentatie. Waarom moet ik partneralimentatie betalen? Hoeveel moet ik betalen? Hoelang moet ik betalen? Hieronder treft u de regels aan, waarmee de rechter rekening zal houden indien hij over het onderwerp partneralimentatie een beslissing zal moeten nemen. Als mediator kunnen wij u bij uw scheiding behulpzaam zijn om samen over de partneralimentatie tot goede afspraken te komen.

WAAROM PARTNERALIMENTATIE?
In het Burgerlijk Wetboek is geregeld dat men in principe aan de ex-partner partneralimentatie verschuldigd is indien deze onvoldoende inkomsten heeft om in zijn of haar levensonderhoud te voorzien. Dit geldt indien men gehuwd was of indien men een geregistreerd partnerschap was aangegaan. Voor ex-samenlevers geldt deze wettelijke verplichting niet. De reden voor deze verplichting is gelegen in de eerdere lotsverbondenheid als gehuwden of als geregistreerde partners.

HOEVEEL PARTNERALIMENTATIE?
Voor de hoogte van de partneralimentatie wordt er als eerste gekeken naar de behoefte van de minstverdienende partner. Vervolgens wordt er dan gekeken in hoeverre deze partner daarin zelf kan voorzien. Voor zover deze daarin niet zelf kan voorzien is er dan sprake van behoeftigheid en zal moeten worden bezien of de ex-partner voldoende draagkracht heeft om inde behoeftigheid te kunnen voorzien.

HOE LANG PARTNERALIMENTATIE?
In principe is men nu nog steeds maximaal 12 jaar lang partneralimentatie verschuldigd. Deze duur is korter mits men geen gezamenlijke kinderen heeft en mits men korter dan 5 jaar is gehuwd of een geregistreerd partnerschap heeft. In deze laatste situatie is de duur beperkt tot een periode gelijk aan de duur van het huwelijk of het geregistreerde partnerschap.

WET HERZIENING PARTNERALIMENTATIE
Eind 2018 heeft de Tweede Kamer een wetsvoorstel aangenomen dat de duur van partneralimentatie zal gaan beperken. Dit wetsvoorstel is echter nog niet door de Eerste Kamer aangenomen en is dus nog niet van kracht.

HOE ZIET HET WETSVOORSTEL ERUIT?
De hoofdregel luidt: De duur van de partneralimentatie wordt beperkt tot de helft van de duur van het huwelijk of van het geregistreerde partnerschap met een maximum van 5 jaar.

Hierop zijn echter de volgende 3 uitzonderingen:

  • Als men gaat scheiden en de kinderen zijn jonger dan 12 jaar dan eindigt de partneralimentatie zodra het jongste kind 12 jaar wordt.
  • Als men minimaal 15 jaar is gehuwd of een geregistreerd partnerschap is aangegaan en de alimentatiegerechtigde ten hoogste 10 jaar jonger is dan de toepasselijke AOW-gerechtigde leeftijd dan geldt de duur van de alimentatieverplichting (maximaal 10 jaar) tot het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd van de alimentatiegerechtigde.
  • Als men minimaal 15 jaar is gehuwd of een geregistreerd partnerschap is aangegaan en de alimentatiegerechtigde 50 jaar of ouder is bij de inwerkingtreding van de wet dan geldt een duur van 10 jaar. 

OVERGANGSRECHT. VOOR WIE GAAT HET WETSVOORSTEL GELDEN?
Dit nieuwe wetsvoorstel zal uitsluitend gelden voor diegenen die na het van kracht worden van de wet gaan scheiden. Is men reeds gescheiden dan blijft de eerder overeengekomen partneralimentatie onverkort van kracht.

Neem vrijblijvend contact met ons op:
Gozien & Peter Vossen – scheidingsmakelaar in Gelderland
Gozien Vossen
Mobiel 06 46 63 01 21
Email g.vossen@scheidingsmakelaar.nl

Peter Vossen
Mobiel  06 83 533 644
Email p.vossen@scheidingsmakelaar.nl

Scheiden of blijven…

Met deze vraag kom je vroeg of laat in aanraking als je relatie niet is wat je verwacht had. Maar wat is dan wijsheid om te doen? Er bestaat helaas geen toverformule voor. Of misschien toch wel?

De kern van het antwoord ligt in jou zelf! #Hoedan?

Door jezelf goed te kennen weet je wat van nature wat je het beste kunt doen. En daarin schuilt ook meteen de uitdaging. Want wie kent zichzelf goed? Wie durft echt eerlijk te zijn tegen zichzelf? En wat doe je daar dan mee? Ons lichaam is, volgens psycholoog Annet van Laar (1957), de herinnering aan wie we in essentie zijn nooit kwijtgeraakt. Je lichaam geeft je constant signalen. Als je goed leert luisteren naar de signalen van je lichaam, herken je wat belangrijk voor je is, wordt je zelfvertrouwen versterkt en kun je beter keuzes maken die goed voor je zijn.

Dat geldt dus ook voor de keuze in je relatie.

Je kunt pas een evenwichtige keuze maken als je zelf (weer) in evenwicht bent. Neem tijd en ruimte voor jezelf. Wat voor hobby’s had je vroeger? Waar werd je echt blij van en kreeg je energie door? Ga dingen doen! Ontdek wat voor jou echt belangrijk is en luister goed naar de signalen van je lichaam. Pas dan kun je echte keuzes maken.

Ook kun je eens kijken naar wat voor concrete stappen je al wel of niet hebt ondernomen om te komen tot een leefwijze die de aanwezigheid van je partner volledig uitsluit. Bijvoorbeeld door te solliciteren op een baan ver weg èn deze vervolgens ook te accepteren, terwijl je partner niet mee kan verhuizen? Als het lijkt alsof je bezig bent om weg te gaan en je doet alsof je weggaat, dan ben je ook bezig weg te gaan. Je besluit heb je onbewust al genomen…*(*Kirshenbaum)

Het antwoord op scheiden of blijven is dus vooral in je onbewuste te vinden en wordt gekenmerkt door jouw handelingen. Door jezelf (weer) goed te leren kennen ben je in staat om de juiste keuze te maken. Neem daarom ook ruim de tijd om dit proces met jezelf te doorlopen. Een eerste gedachte om te willen scheiden, is te beschouwen als een incident. De tweede wordt opvallend, maar pas bij een serieuze derde keer kun je het zien als een patroon dat je misschien zou kunnen onderzoeken en de oorzaak ervan kunt achterhalen. Immers in veel gevallen is de oorzaak gelukkig  (samen met je partner) goed oplosbaar en is een scheiding niet de beste oplossing.

Alles staat of valt bij dichtbij jezelf komen en de signalen van je lichaam te vertalen naar de passende actie.

Realiseer je echter wel dat er geen tussenoplossing is.
Je springt of je springt niet…

Uw financiële situatie na de scheiding

Als u gaat scheiden heeft dat doorgaans grote financiële gevolgen voor u en uw partner. Ieder heeft na de scheiding alleen nog zijn of haar eigen inkomen waardoor uw financiële situatie drastisch kan veranderen.

Indien de minstverdienende partner onvoldoende inkomen heeft om van te kunnen leven en het niet lukt om meer te gaan verdienen is deze vervolgens aangewezen op financiële ondersteuning van de ex-partner (partneralimentatie). Indien de ex-partner daarvoor onvoldoende draagkracht heeft komt men vervolgens mogelijk in aanmerking voor bijstand.
Als u straks gescheiden bent is het goed mogelijk dat eventuele toeslagen welke u al ontving hoger zullen uitvallen. Voor de hoogte van de toeslagen wordt er dan namelijk geen rekening meer gehouden met het gezamenlijke inkomen van u en uw ex-partner maar alleen met het inkomen van uzelf. Indien u daarna weer samen gaat wonen met een nieuwe partner wordt het inkomen van hem of haar wel meegenomen in de berekening voor de hoogte van de toeslagen.

Als ScheidingsMakelaar kunnen wij u tijdens onze gesprekken hierover informeren. Bij de bepaling van de eventuele alimentatie komen deze zaken vanzelfsprekend ook aan de orde zodat u zicht krijgt op uw persoonlijke financiële toekomst.
Voor uitgebreide informatie over alle mogelijke toeslagen en de voorwaarden waaraan u moet voldoen kunt u terecht op de site van de Belastingdienst via www.toeslagen.nl waar u ook zelf een proefberekening kunt maken.

Huwelijkse voorwaarden en dan

Een meerderheid van de 2de kamer is er voorstander van dat indien partners gaan trouwen standaard huwelijkse voorwaarden van toepassing zijn.

In Nederland is het gebruikelijk dat mensen in gemeenschap van goederen zijn gehuwd. Dit betekent dat je alle bezittingen en alle schulden samen deelt. Als je dat niet wilt moet je voordat je gaat trouwen bij een notaris huwelijkse voorwaarden laten opstellen.

Er bestaan verschillende vormen van huwelijkse voorwaarden. Bij koude uitsluiting is er niets gemeenschappelijk en blijft alles gescheiden. Dit kan bijvoorbeeld verstandig zijn als een van beide partners grote schulden heeft. Als het niet de bedoeling is om alles voor de volle 100% uit te sluiten worden er vaak verrekenbedingen opgenomen. Er worden dan afspraken gemaakt voor eventuele tussentijdse verrekeningen met elkaar over wat er overblijft van ieders inkomen na betaling van de gezamenlijke lasten van de huishouding.

In mijn echtscheidingspraktijk word ik er als mediator regelmatig mee geconfronteerd dat cliënten wel op huwelijkse voorwaarden zijn gehuwd maar dat men zich er geenszins van bewust is wat dit feitelijk betekent. Men denkt dan dat alles met het maken van de huwelijkse voorwaarden prima is geregeld en dat de scheiding dan ook voor wat betreft de financiële afwikkeling gemakkelijk kan worden afgehandeld. Helaas blijkt dan pas bij de scheiding dat men zich nooit heeft gerealiseerd dat de in de huwelijkse voorwaarden vastgelegde afspraken dienen te worden nageleefd. Gevolg is dat er veelal toch met elkaar over veel zaken afgerekend moet worden alsof men in gemeenschap van goederen is gehuwd.

Internetscheiding

Als ScheidingsMakelaar regelen wij samen met u uw scheiding voor een van tevoren met u afgesproken vast bedrag waardoor u precies weet wat de scheiding u gaat kosten. Cliënten schrikken soms van deze kosten.

Immers op internet heeft men gelezen dat men voor niets of voor bijna niets kan scheiden. Indien u echter uw scheiding duurzaam goed wilt regelen vergt dit meer dan alleen het invullen van een concept convenant en concept ouderschapsplan, dat u bij een op internet aangeboden scheiding wordt gepresenteerd en waarbij u uit meerkeuze mogelijkheden maar zelf uw keuze moet bepalen zonder dat u misschien goed begrijpt wat de verschillen tussen de mogelijkheden voor u uiteindelijk zullen betekenen.

Als ScheidingsMakelaar kijken wij samen met u wat in uw specifieke situatie voor u belangrijk is. De kosten voor uw scheiding stellen wij vast aan de hand van uw specifieke situatie en uw behoefte aan begeleiding. Wij vinden het belangrijk dat uw scheiding op een duurzame wijze is geregeld en dat u niet later voor ongewenste en mogelijk kostbare verrassingen komt te staan. Scheiden met behulp van De ScheidingsMakelaar behoeft dus zeker geen duurkoop te zijn maar kan ook voor u goedkoop zijn.

Misschien kunt u de scheiding niet betalen omdat u geen of weinig inkomen heeft en ook geen of maar weinig vermogen. U zou dan aanspraak kunnen maken op gesubsidieerde rechtsbijstand. De overheid neemt dan het grootste deel van de kosten voor haar rekening. De advocaat of mediator vraagt dan voor u bij de Raad voor Rechtsbijstand een zogenaamde toevoeging aan en als men daarvoor in aanmerking komt betaalt men dan slechts een geringe eigen bijdrage aan de betreffende advocaat of mediator naast een verlaagd griffierecht voor het indienen van het verzoekschrift bij de rechtbank. De advocaat of mediator wordt dan door de overheid betaald.

Ook wij als ScheidingsMakelaar kunnen u als MfN-registermediator met als specialisatie familiemediation met het aanvragen van een toevoeging behulpzaam zijn. Aangezien de overheid mediation stimuleert en voor mediator lagere vergoedingen behoeft uit te keren dan aan de advocatuur zijn de voor een mediator verschuldigde eigen bijdragen bovendien aanmerkelijk lager dan voor een advocaat.

Wat is belangrijk om te weten?

Kosteloos kennismakingsgesprek aanvragen

Volgs on

© 2003 - De ScheidingsMakelaar

Website by: Curves n' Colors
Kosteloze kennismaking aanvragen