Volg via

Beschikbaar in regio:

Gelderland

Accreditation:

NMI gecertificeerd mediator

Peter Vossen

 [email protected]
 06-83533644
 Werkt op basis van huisbezoek en op locatie

Als MfN-registermediator regel ik alle zaken omtrent uw scheiding, inclusief de juridische afhandeling. Doordat ik ook sta ingeschreven als familiemediator bij de Raad voor Rechtsbijstand kan ik u daarbij eventueel ook assisteren op basis van de gesubsidieerde rechtsbijstand.

Wanneer u heeft besloten om te gaan scheiden komen er vele problemen en vragen op u af, zoals: hoe moet het verder met de kinderen, hoe gaat het met de woning, kan ik mijn zaak behouden, hoeveel partneralimentatie moet ik betalen? Het is belangrijk dat u als (ex)partners na een scheiding verder kunt gaan met uw eigen leven en bovendien dat de eventuele kinderen niet de dupe worden van uw scheiding.

Als ScheidingsMakelaar help ik u om alles op een rij te zetten en op een respectvolle wijze uw scheiding te regelen.

De ervaring heeft mij geleerd dat men het vaak prettig vindt dat ik, desgewenst, de gesprekken samen met mijn vrouw Gozien, eveneens ScheidingsMakelaar, voer. Hierdoor voelt men zich doorgaans meer op zijn of haar gemak.

Als ScheidingsMakelaar werk ik tegen een van tevoren met u afgesproken tarief. Het maakt daarbij niet uit hoe lang de procedure duurt. Zakelijk gezien kan er veel snel geregeld worden. Toch blijf ik oog houden voor mensen met hevige emoties, die soms meer tijd nodig hebben om tot een beslissing te komen. Uiteindelijk dient er een duurzaam contract in de vorm van een convenant en/of ouderschapsplan op tafel te komen liggen.

De gesprekken voer ik zowel overdag als 's avonds bij u thuis of desgewenst op een andere locatie.

Wilt u meer informatie, bel dan: 06 - 83 533 644 of stuur een e-mail naar: [email protected]

Volg ook het blog van Gozien en Peter Vossen: www.scheiden-in-gelderland.nl/ of kijk op:
www.vossenmediation-advies.nl

Hoe ga ik te werk:

Wat is het vertrekpunt?

Waar wilt u staan over een jaar?

Welzjin

Wonen

Werken

Wat klanten over mij zeggen?

“Peter en Gozien hebben verstand van zaken en weten je op je gemak te stellen. Tevens hoe zij met kinderen omgaan die erbij aanwezig zijn vind ik super en erg belangrijk. Ik heb niks dan goeds te zeggen over hoe zij ons hebben geholpen.”

Robert

“Peter en Gozien Vossen hebben uitstekend bemiddeld. Zij hebben ons na 2 jaar weer aan het praten gekregen. We zijn nu gescheiden, maar we gaan veel beter met elkaar om dan dat we ooit hebben gedaan. We gaan nu zelfs samen bij onze volwassen kinderen op bezoek! Peter en Gozien hebben ook onze, best wel ingewikkelde, financiële zaken uitstekend afgehandeld.”

Rianne en Henk

“Geert en ik dachten even snel te kunnen scheiden. Er waren geen kinderen in het spel. Wel hebben we beiden een eigen zaak én een gezamenlijke woning welke al in de verkoop stond. Dat laatste tot groot verdriet van mijn (ex)partner die zoveel ziel en zaligheid in de woning had gelegd en die vanuit onze woning zijn onderneming drijft. Peter en Gozien stelden ons tijdens het intakegesprek al gerust dat er misschien nog wel een of meerdere mogelijkheden waren om de woning toch voor Geert te kunnen behouden. Het heeft dan wel langer geduurd dan dat wij hadden ingeschat, maar het is het dubbel en dwars waard geweest. We hebben de woning uit de verkoop gehaald en mede door de expertise van Peter en Gozien heeft Geert toch de woning kunnen behouden en kan hij zijn onderneming aan huis voortzetten.”

Geert en Janine

“De begeleiding door Peter en Gozien Vossen willen wij in de volgende zin samenvatten: Een begeleiding van de scheiding met veel deskundigheid en empathie en begrip naar beide partijen. “

E. en F.

“Dat onze scheiding financieel nogal wat voeten in aarde zou hebben was ons bekend. Mijn vrouw en ik hebben in de personen van Peter en Gozien dan ook letterlijk de juiste mensen in huis gehaald die met uitgebreide kennis van zaken, privé- én zeker ook zakelijk, ons uitstekend hebben bijgestaan. Mijn vrouw, onze kinderen en ik sluiten op een goede manier een mooie periode uit ons leven af en kijken met opgeheven hoofd de toekomst in. Peter en Gozien dank je wel.”

Marien en Gijs

“We dachten alles goed vastgelegd te hebben in de huwelijkse voorwaarden en onze testamenten, maar dat bleek bij de uiteindelijke verdeling van de boedel toch geheel anders uit te pakken. Met jullie uitgebreide informatie over de fiscale en juridische gevolgen van hetgeen was vastgelegd hebben wij ondanks de complexiteit een goed beeld gekregen van het geheel en als gevolg daarvan goede afspraken kunnen maken. Peter en Gozien, dank je wel.”

Peter en Sas

“Het gevoel dat er altijd iemand is waar je terecht kunt met vragen e.d. via de mail of telefoon, gaf een rustig gevoel. Het heeft mij geholpen in het verwerkingsproces. Complimenten voor Peter en Gozien voor de prettige omgang en samenwerking. Dank en vriendelijke groeten,”

Janneke

Blog & Opinie

Leidt op een roze wolk trouwen bij scheiden tot lijden? 13-03-2019

In onze praktijk als mediator begeleid ik samen met mijn vrouw cliënten bij het regelen van hun scheiding.

Dit is een voor hen emotionele gebeurtenis met mogelijk grote financiële gevolgen waarbij men op een roze wolk zittend bij het aangaan van het huwelijk of het vergelijkbare geregistreerd partnerschap niet stil stond.

Waar in de praktijk de meeste mensen zijn gehuwd in gemeenschap van goederen betekent dit dat men recht heeft op de helft van alle eigendommen en verplicht is de helft van alle schulden op zich te nemen behoudens een aantal mogelijke uitzonderingen.

Wanneer partijen uit elkaar gaan en weinig bezitten gaat het verdelen doorgaans zonder grote problemen. Is er echter sprake van grote financiële belangen dan wordt dit vaak anders. Het eigen belang van partijen gaat dan een grotere rol spelen en kan aanleiding geven tot heftige discussies.

Is men onder huwelijkse voorwaarden gehuwd dan is in een notariële akte vastgelegd wat er tijdens en na het huwelijk aan ieder toebehoort en hoe de gezamenlijke lasten tijdens het huwelijk worden gedeeld. Gaat men vervolgens uit elkaar dan dient de boedel conform deze huwelijkse voorwaarden te worden afgewikkeld en dient er met elkaar te worden afgerekend.

Het aangaan van huwelijkse voorwaarden kan, zeker als er sprake is van ongelijkwaardige vermogens of schulden van één van de partners voor het huwelijk, verstandig zijn met name als één van de partners of beiden een eigen onderneming hebben.

Men dient zich echter wel goed bewust te zijn van de in de voorwaarden gemaakte afspraken omdat anders de afwikkeling tot ongewenste gevolgen kan leiden. Zaken zijn niet meer duidelijk en er moet soms worden afgewikkeld alsof men in gemeenschap van goederen was gehuwd en zal er het nodige met elkaar moeten worden verrekend.

Sinds de wijziging van het huwelijksvermogensrecht is dit niet meer de standaardwijze. Indien men vanaf

1-1-2018 huwt, huwt men in een beperkte gemeenschap van goederen. Hiervoor geldt dat tot deze gemeenschap alleen die goederen en schulden behoren die ontstaan zijn tijdens het huwelijk. Alle bezittingen en schulden die men voor het huwelijk al had blijven buiten deze gemeenschap. Dit geldt ook voor schenkingen en erfenissen die één van de partijen tijdens het huwelijk ontvangt.

Ter verduidelijking: Als Mathilde en Hugo vóór 1-1-2018 gehuwd zijn en Mathilde daarvoor al eigenaar was van de woning dan hebben beiden recht op de helft van de waarde ervan. Zijn ze echter na 1-1-2018 gehuwd dan heeft Hugo geen recht op de helft van de waarde.

Deze beperkte gemeenschap van goederen kent een aantal valkuilen. Als men voor het huwelijk al samen goederen heeft aangeschaft of schulden heeft gemaakt maken deze na het huwelijk namelijk deel uit van de beperkte gemeenschap. Dit betekent dat de eigendomsverhouding voor beide partners gelijk wordt geschakeld ongeacht hoe dit was voor het huwelijk. Wil men dit niet dat zal men toch weer onder huwelijkse voorwaarden moeten huwen.

Ter verduidelijking: Als Mathilde en Hugo samen voor hun huwelijk een woning hebben gekocht, waarbij Mathilde 75% heeft ingebracht en Hugo 25% en zij vervolgens na 1-1-2018 gehuwd zijn dan hebben beiden toch recht op de helft.

Het is altijd verstandig om wanneer men gaat huwen vooraf samen om tafel te gaan en te bedenken hoe te voorkomen dat mocht de relatie onverhoopt dienen te worden beëindigd er onduidelijkheid zal zijn over wat al dan niet binnen de beperkte gemeenschap valt.

Als scheidingsmakelaar kunnen wij u in alle gevallen behulpzaam zijn om op een respectvolle wijze samen tot oplossingen te komen voor de afwikkeling van uw relatie.

Lees ook het artikel Op een roze wolk denk je niet na over scheiden in de Telegraaf.

Neem vrijblijvend contact met ons op:
Gozien en Peter Vossen – scheidingsmakelaar in Gelderland

Gozien Vossen
Mobiel: 06 46 63 01 21
Email: [email protected]

Peter Vossen
Mobiel:  06 83 533 644
Email: [email protected]

Hoe zit het met partneralimentatie en de wet herziening partneralimentatie? 1-03-2019

Regelmatig wordt ons gevraagd hoe het nu toch zit met partneralimentatie. Waarom moet ik partneralimentatie betalen? Hoeveel moet ik betalen? Hoelang moet ik betalen? Hieronder treft u de regels aan, waarmee de rechter rekening zal houden indien hij over het onderwerp partneralimentatie een beslissing zal moeten nemen. Als mediator kunnen wij u bij uw scheiding behulpzaam zijn om samen over de partneralimentatie tot goede afspraken te komen.

WAAROM PARTNERALIMENTATIE?
In het Burgerlijk Wetboek is geregeld dat men in principe aan de ex-partner partneralimentatie verschuldigd is indien deze onvoldoende inkomsten heeft om in zijn of haar levensonderhoud te voorzien. Dit geldt indien men gehuwd was of indien men een geregistreerd partnerschap was aangegaan. Voor ex-samenlevers geldt deze wettelijke verplichting niet. De reden voor deze verplichting is gelegen in de eerdere lotsverbondenheid als gehuwden of als geregistreerde partners.

HOEVEEL PARTNERALIMENTATIE?
Voor de hoogte van de partneralimentatie wordt er als eerste gekeken naar de behoefte van de minstverdienende partner. Vervolgens wordt er dan gekeken in hoeverre deze partner daarin zelf kan voorzien. Voor zover deze daarin niet zelf kan voorzien is er dan sprake van behoeftigheid en zal moeten worden bezien of de ex-partner voldoende draagkracht heeft om inde behoeftigheid te kunnen voorzien.

HOE LANG PARTNERALIMENTATIE?
In principe is men nu nog steeds maximaal 12 jaar lang partneralimentatie verschuldigd. Deze duur is korter mits men geen gezamenlijke kinderen heeft en mits men korter dan 5 jaar is gehuwd of een geregistreerd partnerschap heeft. In deze laatste situatie is de duur beperkt tot een periode gelijk aan de duur van het huwelijk of het geregistreerde partnerschap.

WET HERZIENING PARTNERALIMENTATIE
Eind 2018 heeft de Tweede Kamer een wetsvoorstel aangenomen dat de duur van partneralimentatie zal gaan beperken. Dit wetsvoorstel is echter nog niet door de Eerste Kamer aangenomen en is dus nog niet van kracht.

HOE ZIET HET WETSVOORSTEL ERUIT?
De hoofdregel luidt: De duur van de partneralimentatie wordt beperkt tot de helft van de duur van het huwelijk of van het geregistreerde partnerschap met een maximum van 5 jaar.

Hierop zijn echter de volgende 3 uitzonderingen:

  • Als men gaat scheiden en de kinderen zijn jonger dan 12 jaar dan eindigt de partneralimentatie zodra het jongste kind 12 jaar wordt.
  • Als men minimaal 15 jaar is gehuwd of een geregistreerd partnerschap is aangegaan en de alimentatiegerechtigde ten hoogste 10 jaar jonger is dan de toepasselijke AOW-gerechtigde leeftijd dan geldt de duur van de alimentatieverplichting (maximaal 10 jaar) tot het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd van de alimentatiegerechtigde.
  • Als men minimaal 15 jaar is gehuwd of een geregistreerd partnerschap is aangegaan en de alimentatiegerechtigde 50 jaar of ouder is bij de inwerkingtreding van de wet dan geldt een duur van 10 jaar. 

OVERGANGSRECHT. VOOR WIE GAAT HET WETSVOORSTEL GELDEN?
Dit nieuwe wetsvoorstel zal uitsluitend gelden voor diegenen die na het van kracht worden van de wet gaan scheiden. Is men reeds gescheiden dan blijft de eerder overeengekomen partneralimentatie onverkort van kracht.

Neem vrijblijvend contact met ons op:
Gozien & Peter Vossen – scheidingsmakelaar in Gelderland
Gozien Vossen
Mobiel 06 46 63 01 21
Email [email protected]

Peter Vossen
Mobiel  06 83 533 644
Email [email protected]

Uw financiële situatie na de scheiding 19-12-2016

Als u gaat scheiden heeft dat doorgaans grote financiële gevolgen voor u en uw partner. Ieder heeft na de scheiding alleen nog zijn of haar eigen inkomen waardoor uw financiële situatie drastisch kan veranderen.

Indien de minstverdienende partner onvoldoende inkomen heeft om van te kunnen leven en het niet lukt om meer te gaan verdienen is deze vervolgens aangewezen op financiële ondersteuning van de ex-partner (partneralimentatie). Indien de ex-partner daarvoor onvoldoende draagkracht heeft komt men vervolgens mogelijk in aanmerking voor bijstand.
Als u straks gescheiden bent is het goed mogelijk dat eventuele toeslagen welke u al ontving hoger zullen uitvallen. Voor de hoogte van de toeslagen wordt er dan namelijk geen rekening meer gehouden met het gezamenlijke inkomen van u en uw ex-partner maar alleen met het inkomen van uzelf. Indien u daarna weer samen gaat wonen met een nieuwe partner wordt het inkomen van hem of haar wel meegenomen in de berekening voor de hoogte van de toeslagen.

Als ScheidingsMakelaar kunnen wij u tijdens onze gesprekken hierover informeren. Bij de bepaling van de eventuele alimentatie komen deze zaken vanzelfsprekend ook aan de orde zodat u zicht krijgt op uw persoonlijke financiële toekomst.
Voor uitgebreide informatie over alle mogelijke toeslagen en de voorwaarden waaraan u moet voldoen kunt u terecht op de site van de Belastingdienst via www.toeslagen.nl waar u ook zelf een proefberekening kunt maken.

Vrijblijvend advies over uw situatie?

Heeft u vragen? Bekijk eerst onze FAQ's, of stel hieronder uw korte vraag.

Kosteloos kennismakingsgesprek aanvragen

GESLACHT
BENT U OF IS UW PARTNER ONDERNEMER
Contact via

Volg ons

Kosteloze kennismaking aanvragen